Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
IMG_1383

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Příjemce sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši.

Udílení příspěvku o péči se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Kdo může být poskytovatelem pomoci?

 • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb – pečovatelské služby, odlehčovací služby, asistenční služby, domovy seniorů, atd.
 • pečující osoba blízká (manžel/ka, rodiče, dítě resp. další příbuzní, partner/partnerka)
 • asistent sociální péče dle §83
 • je možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů

 

Jak požádat?

 • Je třeba vyplnit Žádost o příspěvek na péči a přílohu Oznámení o poskytovateli pomoci a podat je (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu práce, kde také lze formuláře získat (nebo je lze stáhnout a vytisknout ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí).
 • Žadatel musí v Oznámení o poskytovateli pomoci uvést jména fyzických osob, které o něj péči již zajišťují. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele.
 • Pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči, informuje pracovnici sociálního odboru (jako o každé další změně) do osmi dnů od vzniku této skutečnosti.
 • Dále musí žadatel v žádosti uvést způsob, jakým mu má být příspěvek na péči doručován (např. na účet, složenkou, prostřednictvím karty sociálních systémů).
 • Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR naleznete na webu MPSV.

 

Řízení o přiznání nároku na příspěvek na péči

Skládá se ze dvou částí:

 1. Nejdříve proběhne sociální šetření (provede pracovnice Úřadu práce přímo v místě bydliště žadatele, výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout). O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit.
 2. Poté proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení, obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od (v žádosti uvedeného) lékaře. Je-li daná osoba předvolána před komisi pro posouzení zdravotního stavu, ale nemůže se dostavit, je nutné se omluvit a vysvětlit, že např. z důvodu zdravotního stavu to není možné.
 • V písemném Rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti, kterému odpovídá přidělená výše příspěvku.
 • V případě přiznání nároku je příspěvek na péči vyplacen zpětně počínaje dnem podání žádosti.
 • Je-li příspěvek na péči přiznán v neadekvátní výši, je možné se proti rozhodnutí odvolat – lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí.
 • Je-li příspěvek na péči přiznán, ale stav žadatele již vyžaduje větší rozsah péče než v době, kdy proběhlo šetření, pak je možné podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.
 • Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.

 

Výše příspěvku za kalendářní měsíc

Výše příspěvku na péči je od 1.8.2016 za kalendářní měsíc navýšena o 10 %.
Pro osoby do 18 let věku:

 • 3.300  Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6.600  Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9.900  Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13.200  Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

Pro osoby starší 18 let:

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4.400  Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8.800  Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13.200  Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu