Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Často kladené otázky

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociální služby, jejíž obsahem je zabezpečení činností, které popisuje zákon o sociálních službách.

Zavedení služby NENÍ zpoplatněno, platí se pouze využité činnosti dle vyhlášky 505/200 sb. a ceníků jednotlivých služeb.

Každá služba poskytována společností Ledax má vlastní Sazebník činností, který určuje cenu za minimální měrnou jednotku. Přesné ceny naleznete v platných sazebnících konkrétních služeb. Úhrady za služby se provádí zpětně za uplynulý měsíc. Pracovník na konci měsíce sečte v tzv. Výkazu úkonů využité měrné jednotky za provedené úkony a předloží je ke kontrole uživateli. Platba může být provedena hotově nebo převodem na účet poskytovatele a to do 15 dnů od předložení dokladu k úhradě (stvrzenky nebo faktury).

Po domluvě se zájemcem o službu lze domluvit informativní návštěvu pracovníka Ledaxu. Nicméně musí to být právě zájemce o službu, jež se rozhodne, zda a v jakém rozsahu bude službu využívat. Jediná výjimka je u osob, které mají určeného opatrovníka, který je oprávněn v těchto otázkách jednat.

Pokud Vaše dítě potřebuje pomoc další osoby z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jeho věk přesáhl 7 let, můžeme Vám v rámci služby osobní asistence s jeho doprovodem pomoci. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby a jejichž věk přesáhl 7 let. Spadá-li Vaše dítě do cílové skupiny, můžeme Vám s doprovodem do školy pomoci.

Naše společnost nenabízí pouze terénní formu poskytování sociálních služeb, ale provozujeme také tři domovy pro seniory: CSS Emausy v Dobré Vodě u Českých Budějovic, DS Vysoké Mýto a CSS Domus v Ostravě. S vyplněním žádosti o přijetí Vám rádi pomůžeme. Se zajištěním umístění v cizích pobytových zařízeních Vám přímo pomoci nedokážeme. Je potřeba si podat žádost do některého z domovů pro seniory nebo domů s pečovatelskou službou v místě, kde mají Vaši rodiče trvalé bydliště, nebo kamkoliv jinam, kde tyto sociální služby poskytují.

Pokud máte zájem o umístění do některého z našich domovů (CSS EmausyDS Vysoké Mýto nebo CSS Domus), rádi vám poradíme, jak žádost o přijetí správně vyplnit a doručit do zařízení včetně potřebné přílohy, kterou vyplní praktický lékař. Pokud máte zájem o jiné zařízení, doporučujeme Vám obrátit se přímo na toto pobytové zařízení, případně na Obecní úřad nebo Magistrát města, ve kterém mají Vaše rodiče trvalý pobyt.

Příspěvek na péči lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy použit na úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Příjemce příspěvku může výše uvedené způsoby zajištění péče kombinovat dle vlastní potřeby a oba hradit z příspěvku.

Ano, může. Pokud zájemce o službu nemá přiznán příspěvek na péči, neznamená to, že nemá sníženou soběstačnost. Pokud je prokázána snížená soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení či se jedná o rodinu s dětmi (v případě narození trojčat) nic nebrání tomu, aby byla služba poskytována.

Našim uživatelům můžeme pomoci s vyplněním žádosti o příspěvek na péči  a žádost odneseme na Úřad práce, pokud si uživatel nemůže žádost odnést sám a nemá ani rodinu, která by mu toto zařídila. To je vše, s čím můžeme ohledně příspěvku na péči pomoci. Žádosti tedy nevyřizujeme, to je v kompetenci Úřadu práce.

Službu lze začít poskytovat na základě sepsané smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem. Podpisu smlouvy předchází úvodní schůzka sociálního pracovníka se zájemcem, nejčastěji v jeho domácnosti nebo na jiném dohodnutém místě. Na této schůzce pracovník společně se zájemcem zjišťují cíl jednání, zda zájemce spadá do okruhu osob, pro který je služba určena nebo zda je služba přesně to, co zájemce potřebuje. Výstupem této schůzky je často rovnou sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Ode dne, kdy je smlouva podepsána oběma stranami, může být služba uživateli poskytována.

Ano, rozsah poskytovaných úkonů lze měnit ve spolupráci se sociálním pracovníkem. V případě zlepšení zdravotního stavu uživatele služby je možné některé činnosti přestat využívat, či naopak. V případě potřeby lze smlouvu o poskytování služby kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.

Domácí zdravotní péče i pečovatelská služba jsou úzce propojené, avšak stále to jsou dvě různé služby, které jsou hrazeny jiným způsobem, a které u svých uživatelů provádějí rozdílné úkony. Domácí zdravotní péče spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, pracují zde všeobecné sestry a fyzioterapeuti, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání a provádějí odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod. Naopak pečovatelská služba spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde fungují pečovatelky, které musí splňovat jiná kriteria na vzdělání. Mohou mít pouze základní vzdělání, musí však projít rekvalifikačním kurzem. Zajišťují nákupy, stravování, úklid, procházky, návštěvy u lékaře, pomoc při osobní hygieně apod.

Pokud máte dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, zavolejte na naši bezplatnou linku.

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun