Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / Slovník nejčastějších pojmů v sociálních službách

Slovník nejčastějších pojmů v sociálních službách

Aktivita = jednání, činnost, opatření, akce, praktická činnost.

Aktivizace =  zahrnuje nejrůznější aktivity, vždy by se měla týkat fyzické i psychické stránky seniora. Předpokladem je, aby senior chtěl, uměl a mohl činnosti provádět. Aktivizace pořádané Ledax o.p.s.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav = nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok.

Individuální plán = je základem plánování průběhu sociální služby a spolupráce mezi uživatelem a pracovníkem. Individuální plán je dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem, je v něm vyjádřen cíl uživatele a jednotlivé kroky, které k tomuto cíli vedou.

Kompenzační pomůcky = zdravotnické pomůcky, které mohou osobě se sníženu soběstačností ulehčit každodenní činnost.

Metodika úkonů = každý poskytovatel sociální služby nabízí svým uživatelům základní, někdo i fakultativní činnosti. Na tyto činnosti má být zpracován metodický postup („metodika úkonů“), který pracovníkům popisuje, jak mají úkon provést. Uživatelé si díky němu mohou lépe představit, co jaký úkon zahrnuje.

Nepříznivá sociální situace = oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo začlenění do společnosti a ochranu před sociálním vyloučením.

Ochrana práv = každý člověk má svá práva, která vycházejí z Listiny základních práv a svobod. Poskytovatel služby by měl tato práva znát, hájit je a dodržovat. Uživatel služby má například právo vyjádřit svou nespokojenost se službou, ukončit službu bez udání důvodů, právo na soukromí a další.

Osoba se zdravotním postižením = osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby kteří a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším zdravotním postižením),b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (osoby zdravotně znevýhodněné); za zdravotně znevýhodněnou osobu se přitom považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění).

Osoba v hmotné nouzi = Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Osobní asistence = Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba = Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Pochůzka = jedná se o jeden z úkonů terénních sociálních služeb. Nemůžete-li si sami dojít s dopisem na poštu, s receptem vyzvednout léky do lékárny, nebo donést šaty do čistírny, pracovník poskytované služby Vám toto zařídí v rámci úkonu „Pochůzka“.

Pomoc v hmotné nouzi = Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Poskytovatel sociální služby = např. organizace, společnost, ten, kdo poskytuje sociální služby.

Přirozené sociální prostředí = rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.

Příspěvek na péči - Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

Soběstačnost = schopnost člověka uspokojovat své základní životní potřeby, především vykonávat všední denní činnosti (toaleta, oblékání, stravování, popř. nákupy, příprava jídla, péče o domácnost).

Sociální = společenské, řešení nepříznivých nebo nouzových sociálních situací= týkající se lidské společnosti, společenský; týkající se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti, snahy o zlepšení společenských problémů.

Sociálně-právní poradenství = orientace jednotlivců, rodin, skupina komunit v jejich legislativních a správních možnostech.

Sociálně-správní činnosti = uplatnění nároku a poskytováním finanční a věcné podpory a pomoci v systému sociálního zabezpečení.

Sociální péče = nástroj ochrany občanů pro případ sociální události, v důsledku které si člověk nedokáže sám zabezpečit základní životní potřeby. Je to soubor sociálních služeb a sociálních dávek.

Sociální politika = činnost státu a dalších institucí a organizací, která má pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí. Cílem sociální politiky je vytvářet důstojné podmínky pro život občanů v případě nepříznivé sociální události (nemoc, stáří, chudoba, nezaměstnanost, invalidita).

Sociální práce = je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám nebo komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl.

Sociální pracovník = ten, kdo pomáhá těm, kteří využívají sociálních služeb.

Sociální prevence a ochrana = vytváření podmínek k omezení rizika vzniku a zhoršení sociálních problémů u ohrožených jednotlivců, rodin, skupin a komunit, včetně jejich vyhledávání (depistáž).

Sociální služby = služby určené osobám v nepříznivé sociální situaci (např. senioři se zhoršenou soběstačností, zdravotně postižení, bezdomovci, příslušníci etnických menšin, uprchlíci, osoby s mentálním postižením, uživatelé návykových látek, osoby s duševním onemocněním).

Sociální šetření = zjišťování údajů, potřeb, zdrojů. Rozpoznávání a mapování sociálních problémů, potřeb a zdrojů jednotlivců, skupin a komunit a jejich vzájemných souvislostí.

Sociální začleňování = začleňování osob do společnosti.

Supervize = nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí.

Terénní sociální služba = sociální služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele (ve vlastní domácnosti).

Uživatel sociální služby= ten, kdo využívá na základě písemné smlouvy sociálních služeb.

Zájemce o službu = člověk, který má zájem o sociální službu, vyhledává vhodnou službu, kterou by mohl využívat (uživatel služby).

Zakázka = je dohoda o oboustranných závazcích do budoucna (mezi uživatelem a poskytovatelem).

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun