Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby poskytujeme také základní sociální poradenství. Službu nabízíme v 7 střediscích Jihočeského kraje a přilehlých obcích, zpravidla v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin a o víkendech a svátcích od 7:00 do 14:00 hodin, konkrétní doba se liší podle jednotlivých středisek. 

Pečovatelská služba poskytuje například tyto činnosti:

 • pomoc při koupání, mytí vlasů, oblékání, pomoc na lůžko
 • dovoz obědů, pomoc se servírováním
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je poklizení, praní a žehlení
 • doprovod k lékaři, na instituce apod.
 • základní sociální poradenství


Mimo tyto základní činnosti pečovatelské služby probíhá na střediscích aktivizace. Jedná se o různě zaměřené akce, kde se naši klienti potkávají, společně tráví čas. Všechny činnosti pečovatelské služby jsou zpoplatněny a jejich ceny jsou uvedeny v Ceníku činností a úkonů. Na službu je možné čerpat příspěvek na péči, s jehož vyřízením vám rádi pomůžou naši sociální pracovníci.

Veřejný závazek

Více informací
 

Osobní asistence

Osobní asistenti pomáhají svým klientům nejen fyzicky, také pomáhají zvládat mnohdy všudypřítomnou samotu a izolaci, procvičují s uživateli paměť, asistují na procházkách, kulturních akcích a tím jim umožňují žít doma, ve vlastní domácnosti, životem blízkým běžnému standardu.

osobní asistence je určena zejména seniorům a dalším klientům se sníženou soběstačností, a to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je především v časovém rozsahu služby. Osobní asistence může být poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při koupání, mytí vlasů, oblékání, pomoc na lůžko
 • pomoc s přípravou a podáváním jídla
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je úklid, nakupování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • doprovod lékaři, na instituce apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství = pomoc s orientací v sociálních službách


Všechny činnosti osobní asistence jsou zpoplatněny a jejich ceny jsou uvedeny v Sazebníku činností a úkonů. Na službu je možné čerpat příspěvek na péči, s jehož vyřízením vám rádi pomůžou naši sociální pracovníci.

 

Více informací
 
Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Výhody domácí zdravotní péče

 • zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím prostředí
 • urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
 • psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení

Provádíme tyto výkony:

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři
 • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem
 • aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře
 • péče o klienty s katetry PICC/Midline
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
 • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně
 • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...), klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,
 • aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.

Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou - VZP - 111. 

Službu poskytujeme v oblastech Trhovosvinenska a Českokrumlovska.

Domácí zdravotní péče (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.

Domácí zdravotní péče je poskytována  na základě indikace ošetřujícího lékaře (praktického nebo ošetřujícího lékaře), nebo nemocnice, u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů.

Více informací
 
Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo ve vašem domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient.


V rámci Domácí hospicové péče vám nabízíme:

 • prevenci a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
 • odběry biologického materiálu k vyšetření,
 • aplikaci injekcí, inzulínu, podávání léků,
 • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
 • péči o osoby v terminálním stadiu,
 • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
 • doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku,
 • pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého.

Naše péče je komplexní. Vedle zdravotní poskytujeme také sociální, psychologickou a duchovní péči. Náš tým tvoří zdravotní sestry, sociální pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Naším cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost. 

Veškeré úkony sester jsou vícezdrojově financovány, pro uživatele jsou poskytovány zdarma díky podpoře Nadačního fondu A.V.A. Domácí hospicovou péči je vhodné kombinovat se službou sociální, jako je např. pečovatelská služba nebo osobní asistence, a s pronájmem zdravotnických pomůcek.

Podporu pečujícím osobám nabízí terénní odlehčovací služba.

 

Více informací
 

Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Cílem služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým rozsahem, po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.

Terénní odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu a další.

 

Kontakty

Terénní odlehčovací služba

Českobudějovicko, Krumlovsko

Pečovatelská služba Ledax, středisko České Budějovice

Otakarova 23, 370 01 České Budějovice

vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Lišková
e-mail: katerina.liskova@ledax.cz
telefon: 725 071 957

Svinensko, Kaplicko

Pečovatelská služba Ledax, středisko Trhové Sviny

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Sklářová
e-mail: katerina.sklarova@ledax.cz 
telefon: 725 071 958

 

Pronájem zdravotnických pomůcek

Pronájem zdravotnických pomůcek je určen těm, kteří jsou kvůli poranění nebo nemoci nuceni používat zdravotnické nebo kompenzační pomůcky. K pronájmu pomůcek nemusíte mít doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny, pomůcku si můžete vyzkoušet v domácím prostředí a teprve poté si ji nechat předepsat lékařem.

Více informací

 

Denní stacionář - ambulantní služba

Denní stacionář je určen pro osoby z Pardubického kraje od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Denní stacionář je ambulantní služba, která potřebným občanům umožní zůstat součástí své přirozené komunity. Tato služba je podporou pro pečující rodinu uživatele, která se během pracovního týdne bude moci věnovat pracovním činnostem.

Žádost

Smlouva

Veřejný závazek

Ceník

 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu